Ochrana osobných údajov

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou HEART OF EUROPE spol. s r.o.

podľa § 19a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovv znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákono ochrane osobných údajov“) v súlade s článkamič. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako„Nariadenie GDPR“)

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky právaa povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osobysú upravené v Zákone o ochrane osobných údajovv súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľdôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba,ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajova spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. PrevádzkovateľomVašich osobných údajov je spoločnosť Heart of Europespol. s.r.o. ,Vodárenská 88, 921 01 Piešťany IČO:31425437 DIČ: 2020395927 Zápis: Okresný súd Trnava , Oddiel:Sro, Vložka číslo: 1113/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktnéúdaje: 


E-mail: office@heartofeurope.sk

Telefónnečíslo: +421 33 772 59 26 alebo +421 905 607 626

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Vodárenská88 ,921 01  Piešťany , Zborov alebo elektronicky na adrese office@heartofeurope.sk

2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCHOSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail a telefónne číslo.

Na marketingovéúčely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobnýchúdajov:

a) Základnéidentifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresabydliska;
b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónnečíslo
c) Informácie o využití produktov a služieb –o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, pričomna základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produktya služby;
d) Informácie zo záznamov telefonickýchhovorov, pomocou e-mailu alebo SMS správ.

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci, rodinný príslušník alebo darca. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.hotelsatelit.sk v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

Osobné údajemôžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejnedostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodnéhoregistra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb,ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobnéúdaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvnýchpovinností Prevádzkovateľa, účel spracúvania súvisí najmä snasledujúcimi činnosťami:

uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu; zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu; poskytovanie osobných údajov zmluvnému partnerovi, poskytovateľovi zájazdu; spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva; spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu; evidencia a archivovanie; riešenie prípadných reklamácií a súdnych sporov.

Ak sú osobnéúdaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely,hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšieinformácie o aktuálnych produktoch a službáchPrevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službáchobchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účelspracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom pošty, telefonicky a pod. prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

5. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnymzákladom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plneniezákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraneosobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvnýchpovinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem,ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmovPrevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účelyposkytnutia osobných údajov zmluvnému partnerovi - poskytovateľovizájazdu).

Ak odmietneteposkytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účelplnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základezákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvuo obstaraní zájazdu ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

6. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIAOSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľje oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobustanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanieosobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, naktorú bol súhlas udelený.

Súhlas jeudelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu ana nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo domomentu odvolania súhlasu.

Ak nie ste, anisa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutípríslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanienebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisovSlovenskej republiky.

7. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOMA KATEGÓRIE PRÍJEMCOV    OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobnýmúdajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup ajďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje akosprostredkovatelia.

- ďalšieosoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajúosobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaníosobných údajov.

Na spracúvanieosobných údajov na marketingové účely môže mať k osobnýmúdajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup ajďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ako aj samotnýzmluvný partner – poskytovateľ zájazdu.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍOSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osobasi môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúcepráva:

- právo naprístup a na informácie k svojím osobným údajom,
- právona opravu osobných údajov,
- právo na výmaz osobnýchúdajov,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
-právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo namietaťproti spracúvaniu osobných údajov.

Dotknutá osobasi uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochraneosobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnýmiprávnymi predpismi.

VočiPrevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniťprostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídlaPrevádzkovateľa: Vodárenská88 , 921 01  Piešťany alebo elektronicky naadrese: office@heartofeurope.sk

Aktuálne zneniezákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov je Vám k dispozíciiprostredníctvom nižšie priloženéhoodkazu:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Aktuálne znenieNariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnompohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozíciiprostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK