Hotel je z technických príčin zatvorený.

Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom hotela prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.hotelsatelit.sk jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť Activa SK s.r.o, Zámocká 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47043393, DIČ: 2023730929, IČ DPH: SK2023730929 Tel. kontakt: +421 915 718 797, E-mail: recepcia@hotelsatelit.sk,

1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.01.2017

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách podobnej úrovne v hoteli, ak to nie je dostupné nasleduje zabezpečenie ubytovania v hoteloch v Piešťanoch. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou má nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Zdôrazňujeme rezervovanie ubytovania na prístelkách a rezervovanie stravovania a doplnkových služieb pre hostí ubytovaných na prístelkách. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby stravovania ako polpenzia (raňajky + večere) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže objednávateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet objednávateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania zo strany recepcie. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.

  • Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.
  • Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.
  • Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 6 pracovných dní pred nástupom na pobyt. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 6 dní pred nástupom na pobyt.

3.3. Platobné údaje. Vlastník účtu: Activa Sk s.r.o, Zámocká 5, 811 01 Bratislava, Bankové spojenie: IBAN: SK86 1100 0000 0029 2889 4071 , SWIFT: TATR SK BX

3.4. Ak objednávateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

3.5. Všetky poplatky za platbu hradí objednávateľ.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdení s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu.
Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na telefónnom čísle +421 915 718 797, e-mailom na adresu: recepcia@hotelsatelit.sk alebo poštou na adresu Hotel Satelit, Námestie J. Murgaša 3, 921 01 Piešťany.

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu menej ako 1 kalendárny deň pred nástupom má hotel právo zúčtovať 70% hodnoty celkovej rezervácie pobytu a nevyčerpaných služieb. 

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu Cardpay, iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásení na recepcii hotela.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (obchodný názov, adresa sídla spoločnosti, IČO) (ďalej len „Ubytovateľ“) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) Ubytovateľa akoukoľvek elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na kontaktných adresách Ubytovateľa.

V Piešťanoch 1. 1.2017